Všeobecné obchodné podmienky

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tebov.sk  je spoločnosť Tebov s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., odd.: Sro, vložka č. 77180/B, IČO: 46 429 182, DIČ: 2023380249 (ďalej len predávajúci).  

 

II. Registrácia

Nakupovanie na našej internetovej stránke je možné buď po vyplnení registračného formulára alebo bez registrácie. Výhodou registrácie je, že pri ďalších nákupoch nemusíte zadávať kontaktné údaje.

 

III. Objednávanie

Objednanie produktov je možné uskutočniť prostredníctvom vloženia tovaru do košíka a následným potvrdením a odoslaním objednávkového formuláru.

Po zaslaní objednávky Vám bude do 48 hodín zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Pri objednávaní obrazov je možné objednať z jedného obrazu len jeden kus. Každý obraz je originál, a preto nie je možné objednávať viac kusov z jedného obrazu.

Ostatné predávané produkty môžete objednávať v ľubovoľnom množstve.

Minimálna cena objednávky je 1,- €.

 

IV. Dodacie podmienky

Objednané produkty sú dodávané do 15 dní od potvrdenia a uhradenia platby na bankový účet spoločnosti. V prípade, ak máme tovar skladom, dodanie je rýchlejšie.

Tovar je dodávaný buď prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom alebo je možné dohodnúť osobný odber.

 

V. Platobné podmienky

Produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu je možné uhradiť:

a)      bezhotovostným prevodom platbou vopred

b)      platba hotovosťou pri doručení (dobierka)

Informácie o bankovom účte s ostatnými údajmi potrebnými k platbe sú zasielané spolu s potvrdzujúcim e-mailom.

 

VI. Záručné podmienky, reklamácia a vrátenie tovaru

Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
1. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

2. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
3. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
4. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.
5. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérom alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom. V takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti.
6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
7. Postup pri reklamácii:

a)      Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.

b)      Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.

c)      Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.

d)      Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

e)      Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

 

VII. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť písomne zaslaním e-mailu na adresu tebov@tebov.sk do 48 hodín od odoslania objednávky.
V prípade, ak nedôjde k úhrade objednávky do troch týždňov (21 dní), je objednávka automaticky zrušená.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a dodania objednaného tovaru. Niektoré osobné údaje (e-mail) sú spracovávané na marketingové účely. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou poskytnutia údajov ako sú meno, adresa a telefónne číslo kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

Osobné údaje nie sú poskytované do zahraničia.

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov, čo predstavuje achivačnú dobu účtovných záznamov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Naša spoločnosť predáva len originály obrazov. Nerobíme a nepredávame kópie obrazov. Ak niekde uvidíte taký istý obraz, ktorý ste si od našej spoločnosti kúpili, môžeme vám zaručiť, že váš obraz je originál.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.5.2018